INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Informace k zápisu na školní rok 2023/24

Fáze 1

Vydávání žádostí

3. 4. – 30. 4. 2023

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 je možné vytvořit a vytisknout ve výše  uvedeném období na těchto stránkách

A. na internetové adrese

https://zapismscb.c-budejovice.cz

žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář MÁTE MOŽNOST následně vytisknout a to včetně přílohy Poučení. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.

nebo

v případě nutnosti  se můžete obrátit telefonicky  na odbor školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, p. Lenka Baldíková, tel.: 386 801 502,  v úředních hodinách pondělí a středa  9-11 hod.  a 13-15 hod.

případně

C. v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkou nebo ředitelem jednotlivých škol, během výše uvedeného období.

Důležité informace

Pro vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení EU nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Registraci v systému je nutné provést vždy, tedy i v případě, že jste žádost registrovali již v loňském roce.
 • Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po daném termínu.
 • Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy (pouze do 30.4.2023) nebo pro sledování žádosti v době Přijímacího řízení.
 • Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí na školách

2. 5. – 3. 5. 2023, 8:00 – 16:00 

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na jednotlivých školách. (viz záložka  Seznam škol). Přesný termín – „hodiny na příjem žádosti“ upravuje ředitelka nebo ředitel příslušné školy. 

PŘED VOLBOU ŠKOLY:

 • Informujte se na adrese: https://zapismscb.c-budejovice.cz  o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu 2.- 3. 5. 2023 do mateřské školy následujícími způsoby:

1. osobní podání ve škole

2. datovou schránkou (soukromé osoby)

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. poštou, – doporučeně ( rozhodující je datum podání na poštu)

SOUROZENEC:
Znamená, že mateřskou školu, na níž je podána žádost, bude k 1. 9. 2023 navštěvovat rovněž sourozenec dítěte.

Dítě můžete přihlásit max. do tří MŠ. Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 2. 5. 2023 a 3. 5. 2023.

Preference žádostí – pořadí preferencí MŠ od II. fáze nebude možné měnit. Doporučujeme věc dobře zvážit.

PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ (narozené mezi 1.9. 2017 a 31.8. 2018) – PODEJTE POUZE 1 ŽÁDOST na vybranou MŠ. DÍTĚ MUSÍ BÝT PŘIJATO.

Při převzetí žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

V případě neúplné žádosti budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou/ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, pro které byl vyzván, může ředitelka/ředitel správní řízení usnesením zastavit.

Fáze 3

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

V tomto termínu můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti) sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na těchto webových stránkách. Od tohoto termínu můžete také očekávat výzvu k převzetí rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • datovou schránkou
 • e-mailem
 • doručením písemného rozhodnutí

Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala, k přijetí „Rozhodnutí o přijetí“. Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě že byly podány žádosti na další MŠ, podepište, prosím, zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí na dalších MŠ.

V případě nepřijetí dítěte vám bude „Rozhodnutí o nepřijetí“ nebo „Usnesení o zastavení řízení“ (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru některým z těchto způsobů:

 • datovou schránkou
 • e- mailem
 • písemně na doručenku

Ředitelky/ředitelé MŠ budou při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.

Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 3.6.2023.

Odvolání proti Rozhodnutí ředitelky/ředitele MŠ – postup podle poučení, které bude součástí rozhodnutí.